Zorg

Zoals op iedere basisschool zitten er ook op De Watermolen kinderen die een extra leerbehoefte hebben. Dit kunnen leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong zijn, maar ook leerlingen met een achterstand. De leerlingenzorg voor deze kinderen verloopt volgens een traject dat vastligt in het zorgplan.

Niveau 1, Signalering: extra ondersteuning in de groep is noodzakelijk, maar volstaat

Het kan gebeuren dat de leerkracht of de ouder ziet dat het kind in ontwikkeling opvalt, bijvoorbeeld in gedrag, werkhouding en/of leervorderingen. Er wordt dan volgens het zorgplan gehandeld. Daarbij maakt de leerkracht gebruik van observaties in de klas, methodegebonden toetsen (die horen bij onze leerboeken) en niet-methodegebonden toetsen.

Niveau 2, Extra zorg: collegiaal overleg noodzakelijk

Wanneer een leerkracht merkt dat de extra ondersteuning in de groep niet tot de gewenste verbetering leidt, kan hij collega’s om advies vragen. Informatie over de behoeften van het kind en de tot nu toe genomen acties worden vastgelegd in het dossier van het kind, na bespreking met de ouders.

Niveau 3, Extra zorg: inzet IB’er noodzakelijk

Soms lukt het niet om een leerling in zijn ontwikkeling verder te helpen. De leerkracht zal in dat geval overleggen met de intern begeleider en de leerling eventueel aanmelden voor de leerlingbespreking. Er wordt voor deze leerling dan een speciaal handelingsplan geschreven. Uiteraard zullen de ouders bij deze stap en eventuele vervolgstappen betrokken worden.

Niveau 4: Inschakelen externe expertise

Wanneer er sprake is van specifieke onderwijsbehoeften die niet intern opgepakt kunnen worden, zullen er externe deskundigen ingeschakeld worden. Dit kan bijvoorbeeld een psycholoog zijn, een orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werk en/ of een jeugdverpleegkundige. Binnen de school worden extra voorzieningen gecreëerd en maatregelen genomen om de betreffende leerlingen een goed aanbod te bieden.