Handige info

Dagen

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

Maandag      

08.30 - 11.45  / 12.30 - 14.45 uur

08.30 - 11.45  / 12.30 - 14.45 uur

Dinsdag

08.30 - 11.45  / 12.30 - 14.45 uur

08.30 - 11.45  / 12.30 - 14.45 uur

Woensdag

08.30 - 12.15 uur / middag vrij

08.30 - 12.15 uur  / middag vrij

Donderdag

08.30 - 11.45  / 12.30 - 14.45 uur

08.30 - 11.45  / 12.30 - 14.45 uur

Vrijdag

08.30 - 11.45  / middag vrij

08.30 - 11.45  / 12.30 - 14.45 uur

Om 8.25 uur gaat de eerste bel. Om 8.30 uur wordt daadwerkelijk met de lessen gestart.
De ochtendpauze is van 10.00 - 10.15 uur.
De  middagpauze is van 11.45 - 12.30 uur, alle leerlingen eten op school.

Vakantierooster 2021-2022

Herfstvakantie23 oktober t/m 31 oktober 2021
Kerstvakantie25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie26 februari t/m 6 maart 2022
Meivakantie23 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaart26 en 27 mei 2022
Pinksteren6 juni 2022
Zomervakantie23 juli t/m 4 september 2022

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 

Overblijven
De Watermolen kent een continurooster. Dat houdt onder meer in dat alle kinderen tussen de middag overblijven. U geeft brood mee voor de lunch de kinderen blijven in de klas over, onder begeleiding van de leerkracht en/of een overblijfouder. Het overblijven is bij ons gratis.

Buitenschoolse opvang
Als basisschool hebben wij de plicht te zorgen voor buitenschoolse opvang wanneer de ouders hierom vragen. Op hetzelfde terrein als de Watermolen vindt u ook Time for Kids. Zij bieden voor- en naschoolse opvang aan, maar ook kinderdagopvang voor kinderen van 0-4 jaar. Loopt u gerust eens bij hen binnen om te informeren naar de mogelijkheden of kijkt u op https://timeforkidskinderdagverblijf.nl/

KPO Roosendaal werkt voor kinderopvang ook samen met Kober Kindercentra. Dit is de grootste organisatie voor kinderopvang in West-Brabant. Zij bieden op meer dan 60 locaties ruimte aan kinderen van nul tot dertien jaar om samen te spelen en op te groeien. Voor u bieden ze de volgende mogelijkheden:

  • Voorschoolse opvang vanaf 7.30 uur tot 8.45 uur (opvang bij gastouders)
  • Naschoolse opvang vanaf 15.15 uur tot 18.00 uur (gastouders of BSO-Villa Vondel)
  • Woensdag 12.00 uur tot 18.00 uur (gastouders of BSO-Villa Vondel)
  • Vrije dagen 7.30 uur 18.00 uur (gastouders of BSO-Villa Vondel)

Tijdens de schoolvakanties gaat de opvang gewoon door. Het kan wel zijn dat er dan een andere locatie geldt.  Wanneer u als ouder belangstelling heeft en/of u zich wilt aanmelden,  moet u dit zelf regelen. U neemt dan contact op met Kober kindercentra. Op hun website kunt  u diverse informatie vinden, ook de tarieven. Houd u er rekening mee dat u via de belasting nog een aardige tegemoetkoming voor de kosten kunt krijgen.

 

 

Betrokkenheid van u als ouder/ verzorger bij de school stellen we zeer op prijs en vinden we eigenlijk vanzelfsprekend. Een open contact tussen de leerkrachten en ouders is belangrijk. Op die manier houden we elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen rondom en het welbevinden van uw kind. Mocht u vragen hebben of gewoon even binnen willen lopen voor een praatje dan hopen we dat u dat zeker doet!

Vormen van ouderbetrokkenheid:

3-luikgesprekken
Aan het begin van het schooljaar bent u van harte welkom voor een informele kennismaking met de leerkracht. Medio oktober vindt het eerste formele gesprek plaats tussen leerkracht, ouder en kind. Samen worden afspraken gemaakt, doelen gesteld voor de daaropvolgend periode. Halverwege en aan het einde van het schooljaar zal nog eens een gesprek in deze setting plaatsvinden. Tussentijds zullen de leerkrachten met de leerlingen zogenaamde “kindgesprekken” voeren. Er wordt teruggekeken op de gestelde doelen en er worden nieuwe afspraken gemaakt. Dit is een tussentijdse evaluatie. Eind januari is het 3e gesprek, dit is gekoppeld aan het eerste rapport. In april vindt vervolgens weer een tussenevaluatie plaats. In juli vindt het laatste gesprek plaats, dit is gekoppeld aan het tweede rapport. We vinden het belangrijk deze gesprekken niet alleen met u, maar juist samen met de kinderen erbij te houden. We hebben namelijk een gezamenlijk belang en dat is zo goed mogelijk onderwijs voor uw zoon/ dochter.

 

Sinds 13 november 1973 heeft onze school een oudervereniging. De oudervereniging ondersteunt het schoolteam bij diverse activiteiten. De oudervereniging is een onmisbare schakel tussen ouders, leerkrachten en schoolleiding. Zij geeft fleur en kleur aan onze school. Ouders die willen helpen zijn altijd welkom. Waar kunt u ons dan bijvoorbeeld bij ondersteunen: bij uitstapjes naar bijvoorbeeld de schouwburg, kinderboerderij, maar ook bij handvaardigheidslessen, de organisatie van feesten: het versieren, het verzorgen van traktaties en het ondersteunen op de feestdag zelf,  en de jaarlijkse sportdag. Niet iedereen hoeft overal bij aanwezig te zijn, de één wil weleens mee vergaderen en de ander helpt liever alleen met versieren. Hoe meer ouders er zijn om te ondersteunen, hoe meer de taken verdeeld kunnen worden. Alle helpende handen zijn van harte welkom!

Voor alle ouders die assisteren bij schoolse of buitenschoolse activiteiten is door KPO een w.a.-verzekering afgesloten. Ouders die plaats willen nemen in de oudervereniging zijn van harte welkom. Informatie kan verkregen worden bij de oudervereniging.

 

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit is in de Wet Medezeggenschap Onderwijs geregeld. De MR houdt zich bezig met alle aangelegenheden betreffende onze school. De MR kan gevraagd of ongevraagd voorstellen doen of standpunten kenbaar maken aan het schoolbestuur. Het bestuur dient soms advies te vragen aan de MR (adviesrecht) en in een aantal gevallen heeft het bestuur zelfs de instemming van de MR nodig. Dit betekent dat beslissingen pas genomen kunnen worden als de MR akkoord gaat (instemmingsrecht).

Vergaderingen
De MR vergadert gemiddeld één keer per 2 maanden. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Iedereen is welkom om een vergadering bij te wonen. Het kan voorkomen dat er vertrouwelijke zaken worden besproken in de MR. Deze worden dan achter gesloten deuren behandeld.

Verkiezingen
Jaarlijks worden er verkiezingen gehouden zodat ook u kunt deelnemen aan de MR. U krijgt hiervan minimaal 14 dagen van tevoren, schriftelijk bericht. Indien u vragen heeft kunt u zich altijd wenden tot Ineke den Hollander (MR voorzitter).

GMR
Een aantal taken zijn ondergebracht in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin leden vanuit verschillende medezeggenschapsraden samenwerken. Onze MR bestaat uit ouders (de oudergeleding) en personeelsleden (de personeelsgeleding) en kan vergeleken worden met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Op deze manier wordt ook zeker de stem van de ouders gehoord.

 

Wanneer uw zoon of dochter door omstandigheden niet naar school kan, verzoeken we u dat voor 8.25u te melden. Dit kan op het nummer: 0165- 541529 of via een bericht in social schools.

Absenties om andere redenen dan ziekte moeten altijd worden doorgegeven. U kunt een verlofaanvraag indienen via social schools. Indien wij voor de administratie een schriftelijk bewijs nodig hebben, dan zullen we u daar om vragen.

We verzoeken iedereen het bezoek aan specialisten en tandarts buiten schooltijd te regelen!

Informatiebeveiliging en privacy (IBP)
Door toenemend gebruik van ICT in het onderwijs wordt ook het zorgdragen voor privacy steeds belangrijker. De digitale leermiddelen en systemen verzamelen steeds meer leerlinggegevens die moeten worden beschermd. Daarnaast maakt ook de aanwezigheid van leerlingen op het internet en sociale media dat het thema privacy niet uit het onderwijs is weg te denken.

Stichting KPO Roosendaal heeft daarom de volgende acties ondernomen om dit te borgen in haar organisatie:

  • Er is een privacybeleid en privacyreglement opgesteld waarin alle zaken omtrent privacy worden benoemd en afspraken zijn vastgelegd.
  • Alle leveranciers van digitale leermiddelen en administratiesystemen zijn geïnventariseerd en met deze leveranciers is een verwerkersovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst is vastgelegd welke gegevens een leverancier vastlegt en worden afspraken gemaakt omtrent de privacy, beveiliging en toegang tot deze gegevens.
  • Eenmaal per jaar zullen alle afspraken en overeenkomsten omtrent privacy en beveiliging worden doorgelicht door een extern bureau.
  • Er is een protocol internet en sociale media opgesteld wat een leidraad is voor personeel en leerlingen in het gebruik van social media. Tevens wordt dit protocol als uitgangspunt gebruikt in de lessen over mediawijsheid.


Voor de documentatie omtrent privacy verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/privacy.htm.

Voor alles de klokkenluidersregeling verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/klokkenluidersregeling.