Handige info

Dagen

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

Maandag      

08.30 - 11.45  / 12.30 - 14.45 uur

08.30 - 11.45  / 12.30 - 14.45 uur

Dinsdag

08.30 - 11.45  / 12.30 - 14.45 uur

08.30 - 11.45  / 12.30 - 14.45 uur

Woensdag

08.30 - 12.15 uur / middag vrij

08.30 - 12.15 uur  / middag vrij

Donderdag

08.30 - 11.45  / 12.30 - 14.45 uur

08.30 - 11.45  / 12.30 - 14.45 uur

Vrijdag

08.30 - 11.45  / middag vrij

08.30 - 11.45  / 12.30 - 14.45 uur

Om 8.25 uur gaat de eerste bel. Om 8.30 uur wordt daadwerkelijk met de lessen gestart.
De ochtendpauze is van 10.00 - 10.15 uur.
De  middagpauze is van 11.45 - 12.30 uur, alle leerlingen eten op school.

Vakantierooster 2022-2023

Herfstvakantie 14 oktober t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 10 februari t/m 18 februari 2024
Meivakantie 20 april t/m 5 mei 2024
Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
Zomervakantie 6 juli t/m 18 augustus 2024

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 

Overblijven

De Watermolen kent een continurooster. Dat houdt onder meer in dat alle kinderen tussen de middag overblijven. U geeft brood mee voor de lunch. De kinderen blijven in de klas over, onder begeleiding van de leerkracht. Het overblijven is bij ons gratis.

Buitenschoolse opvang

Als basisschool hebben wij de plicht te zorgen voor buitenschoolse opvang wanneer de ouders hierom vragen. Op hetzelfde terrein als de Watermolen vindt u ook Time for Kids. Zij bieden voor- en naschoolse opvang aan, maar ook kinderdagopvang voor kinderen van 0-4 jaar. Loopt u gerust eens bij hen binnen om te informeren naar de mogelijkheden of kijkt u op https://timeforkidskinderdagverblijf.nl/

Betrokkenheid van u als ouder/ verzorger bij de school stellen we zeer op prijs en vinden we eigenlijk vanzelfsprekend. Een open contact tussen de leerkrachten en ouders is belangrijk. Op die manier houden we elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen rondom en het welbevinden van uw kind. Mocht u vragen hebben of gewoon even binnen willen lopen voor een praatje dan hopen we dat u dat zeker doet!

Vormen van ouderbetrokkenheid:

3-luikgesprekken

Aan het begin van het schooljaar bent u van harte welkom voor een informele kennismaking met de leerkracht. Medio oktober vindt het eerste formele gesprek plaats tussen leerkracht, ouder en kind. Samen worden afspraken gemaakt, doelen gesteld voor de daaropvolgend periode. Halverwege en aan het einde van het schooljaar zal nog eens een gesprek in deze setting plaatsvinden. Tussentijds zullen de leerkrachten met de leerlingen zogenaamde “kindgesprekken” voeren. Er wordt teruggekeken op de gestelde doelen en er worden nieuwe afspraken gemaakt. Dit is een tussentijdse evaluatie. Eind januari is het 3e gesprek, dit is gekoppeld aan het eerste rapport. In april vindt vervolgens weer een tussenevaluatie plaats. In juli vindt het laatste gesprek plaats, dit is gekoppeld aan het tweede rapport. We vinden het belangrijk deze gesprekken niet alleen met u, maar juist samen met de kinderen erbij te houden. We hebben namelijk een gezamenlijk belang en dat is zo goed mogelijk onderwijs voor uw zoon/ dochter.

 

Sinds 13 november 1973 heeft onze school een oudervereniging. De oudervereniging ondersteunt het schoolteam bij diverse activiteiten. De oudervereniging is een onmisbare schakel tussen ouders, leerkrachten en schoolleiding. Zij geeft fleur en kleur aan onze school. Ouders die willen helpen zijn altijd welkom. Waar kunt u ons dan bijvoorbeeld bij ondersteunen: bij uitstapjes naar bijvoorbeeld de schouwburg, kinderboerderij, maar ook bij handvaardigheidslessen, de organisatie van feesten: het versieren, het verzorgen van traktaties en het ondersteunen op de feestdag zelf,  en de jaarlijkse sportdag. Niet iedereen hoeft overal bij aanwezig te zijn, de één wil weleens mee vergaderen en de ander helpt liever alleen met versieren. Hoe meer ouders er zijn om te ondersteunen, hoe meer de taken verdeeld kunnen worden. Alle helpende handen zijn van harte welkom!

Voor alle ouders die assisteren bij schoolse of buitenschoolse activiteiten is door KPO een w.a.-verzekering afgesloten. Ouders die plaats willen nemen in de oudervereniging zijn van harte welkom. Informatie kan verkregen worden bij de oudervereniging.

 

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit is in de Wet Medezeggenschap Onderwijs geregeld. De MR houdt zich bezig met alle aangelegenheden betreffende onze school. De MR kan gevraagd of ongevraagd voorstellen doen of standpunten kenbaar maken aan het schoolbestuur. Het bestuur dient soms advies te vragen aan de MR (adviesrecht) en in een aantal gevallen heeft het bestuur zelfs de instemming van de MR nodig. Dit betekent dat beslissingen pas genomen kunnen worden als de MR akkoord gaat (instemmingsrecht).

Vergaderingen

De MR vergadert gemiddeld één keer per 2 maanden. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Iedereen is welkom om een vergadering bij te wonen. Het kan voorkomen dat er vertrouwelijke zaken worden besproken in de MR. Deze worden dan achter gesloten deuren behandeld.

Verkiezingen

Jaarlijks worden er verkiezingen gehouden zodat ook u kunt deelnemen aan de MR. U krijgt hiervan minimaal 14 dagen van tevoren, schriftelijk bericht. Indien u vragen heeft kunt u zich altijd wenden tot Ineke den Hollander (MR voorzitter).

GMR

Een aantal taken zijn ondergebracht in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin leden vanuit verschillende medezeggenschapsraden samenwerken. Onze MR bestaat uit ouders (de oudergeleding) en personeelsleden (de personeelsgeleding) en kan vergeleken worden met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Op deze manier wordt ook zeker de stem van de ouders gehoord.

 

Wanneer uw zoon of dochter door omstandigheden niet naar school kan, verzoeken we u dat voor 8.25u te melden. Dit kan op het nummer: 0165- 541529 of via een bericht in social schools.

Absenties om andere redenen dan ziekte moeten altijd worden doorgegeven. U kunt een verlofaanvraag inleveren bij de directie op school. Indien wij voor de administratie een schriftelijk bewijs nodig hebben, dan zullen we u daar om vragen.

We verzoeken iedereen het bezoek aan specialisten en tandarts buiten schooltijd te regelen!

Voor de documentatie omtrent privacy verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/privacy.htm.

Voor alles de klokkenluidersregeling verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/klokkenluidersregeling.

Bekijk hier het Stroomschema klachten 

 Voor alles over het ouder- en jeugdsteunpunt verwijzen wij u naar kporoosendaal.nl/handige-info/ouder-en-jeugdsteunpunt