Kwaliteit

 

De basisschooltijd is voor onze leerlingen het begin van hun schoolcarrière. Basisschool De Watermolen wil bij elk kind eruit halen wat erin zit. Dat vraagt om werken met kwaliteit, zowel organisatorisch als inhoudelijk. Hun tijd bij ons is bepalend voor de vervolgopleiding en uiteindelijke carrière. Het leveren van kwaliteit in scholing en vorming staat bij ons hoog in het vaandel.

 

• Alle groepen volgen dezelfde rode draad

• Iedereen werkt volgens dezelfde afspraken en de kinderen ervaren structuur

• Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid vinden wij belangrijke uitgangspunten

• Wij werken volgens de PDSA-cyclus

• Samenwerking met alle betrokken partijen heeft een structurele plaats in ons onderwijs

 

Structurele aanpak

Om de kwaliteit van onze scholing te waarborgen zetten we structureel diverse middelen in:

 

Evaluatie:

de duidelijke doelen die wij gesteld hebben, worden elk jaar opnieuw beoordeeld: doen we wat we zeggen dat we doen of moeten we bijstellen? Ook vragen we leerlingen en leraren naar hun mening over de kwaliteit van onze school. Bovendien houden we regelmatig een ouder- en leerlingtevredenheidspeiling. Eventuele verbeteringen worden opgepakt.

 

Cito-toetsen:

de leerresultaten van individuele leerlingen en van jaargroepen worden bepaald aan de hand van de landelijke Cito. Doordat leerkrachten inzicht hebben in de vorderingen van hun leerlingen kunnen zij hun instructie goed afstemmen en eventuele achterstanden oppakken. Twee maal per jaar bespreken we met het team de resultaten van de leerlingen: welke zaken hebben bijgedragen tot deze resultaten, wat houden we vast en waar moeten we bijsturen?

 

Onderwijs op maat:

waar nodig passen wij de instructie en verwerking van de stof aan aan het niveau van de individuele leerling. Al onze leerkrachten worden daar op getraind. Werken volgens het EDI model (expliciete directe instructie) is bij al onze leerkrachten goed bekend.

 

Aandacht:

voor doorstroomcijfers: jaarlijks leggen we vast naar welke schooltypes onze schoolverlaters gaan. Ook daarna houden we nog bij hoe het onze leerlingen vergaat op het Voortgezet Onderwijs.

 

Vastlegging:

door afspraken op schrift vast te leggen en te rapporteren aan belanghebbende partijen (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders) zorgen we ervoor dat we de gewenste kwaliteit niet alleen bereiken, maar ook vasthouden. Dit leidt onder andere tot een positieve beoordeling door de onderwijsinspectie (april 2015).

 

Toekomstvisie:

natuurlijk kijken wij als school verder dan het lopende schooljaar. In het schoolplan 2016 – 2020 hebben we diverse ontwikkelingsdoelen vastgelegd zodat we ook de komende jaren onze onderwijskwaliteit versterken.

 

Meer lezen over onze resultaten, bijvoorbeeld op het gebied van de Cito en uitstroom  van onze leerlingen naar het voortgezet onderwijs? In ons Schoolvenster leest u er alles over.